close
Premiéra
Poslední šance
Podmínky užívání webových stránek HBO a Cinemax

Vítejte na webových stránkách www.hbo.cz (dále jen jako “Webové stránky HBO”) a www.cinemaxtv.cz (dále jen jako “Webové stránky Cinemax”; Webové stránky HBO a Webové stránky Cinemax dále společně jako “Webové stránky”) provozovaných společností HBO Europe s.r.o. (se sídlem na adrese Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, Česká republika, IČO: 61466786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29418, dále jen ”HBO”). Než Webové stránky použijete, žádáme vás (dále jen jako “Uživatel/é”), abyste si pozorně přečetl/a následující podmínky užívání (dále jen jako “Podmínky užívání”). Pokud Uživatel nepřijme následující Podmínky užívání, nebude mu povoleno Webové stránky jakkoliv užívat.

Uživatelé tímto berou na vědomí, že společnost HBO je provozovatelem vysílání televizních programů HBO (HBO, HBO 2, HBO 3 a jejich HD verzí) a Cinemax (Cinemax, Cinemax 2 a jejich HD verze) a poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání HBO On Demand a HBO GO.

Rozsah užívání

Uživatelé mohou Webové stránky užívat výhradně pro své osobní a soukromé účely. Užívání pro jakékoli obchodní účely nebo další zveřejňování jakýchkoli informací na Webových stránkách je přísně zakázáno.

Změna Podmínek užívání

Společnost HBO může příležitostně měnit tyto Podmínky užívání, a to zcela nebo zčásti. Jakékoli změny nebo úpravy se považují za účinné v okamžiku umístění na Webové stránky. Uživatel se tímto zavazuje pravidelně kontrolovat tyto Podmínky užívání, aby se seznámil s případnými změnami. Použití Webových stránek nebo jakékoli jejich části poté, co jsou Podmínky užívání změněny, bude považováno za přijmutí těchto změn. Pokud s jakýmikoli takovými změnami nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste přestali používat Webové stránky.

Nezákonné jednání Uživatele

Následující činnosti nejsou společností HBO povoleny ani schváleny a podle místního nebo evropského práva mohou být nezákonné; jedná se zejména o:
- Změna, úprava nebo dekódování jakékoli části Webových stránek,
- Neoprávněný útok (hacking) nebo pokus o takový útok na IT systém související s Webovými stránkami,
- - Zveřejňování, distribuce nebo neoprávněné užívání materiálů souvisejících s Webovými stránkami.

Vyloučení odpovědnosti

V rozsahu přípustném podle platných právních předpisů společnost HBO a rovněž její vlastníci, spřízněné společnosti, obchodní partneři, poradci a zástupci tímto vylučují veškerou odpovědnost za pravost, úplnost, zákonnost, důvěryhodnost, funkčnost nebo dostupnost obsahu či informací na Webových stránkách.
Použitím Webových stránek souhlasí Uživatelé s tím, že Webové stránky používají výhradně na vlastní nebezpečí a že společnost HBO nenese žádnou odpovědnost za hmotné či nehmotné škody nebo ztrátu, které mohou být způsobeny při používání Webových stránek.

Společnost HBO vylučuje veškeré záruky v nejširším možném rozsahu přípustném ze zákona. Společnost HBO nezaručuje ani neručí za nerušené a bezchybné fungování obsahu nebo funkcí Webových stránek, za opravu chyb ani neprohlašují, že server, prostřednictvím kterého jsou Webové stránky provozovány, neobsahuje viry či jiné škodlivé prvky.

Společnost HBO neposkytuje žádné záruky v souvislosti s používáním či důsledky používání obsahu a funkcí Webových stránek ani v souvislosti s jejich správností, přesností, důvěryhodností či jakoukoli jinou vlastností. Uživatelé berou na vědomí, že odpovídají za jakoukoli škodu způsobenou na zařízení, které bylo použito pro přístup k Internetovým stránkám, a za náklady na servis a údržbu takových zařízení.

Společnost HBO neposkytuje žádnou záruku za přerušení provozu způsobené chybou kvality Uživatelova internetového připojení či jeho přerušením ani za žádné hmotné či nehmotné škody nebo ztrátu způsobené v této souvislosti.

Informace nebo názory uváděné na jakýchkoli funkcích sociálních sítí na Webových stránkách nebudou považovány za informace nebo názory společnosti HBO ani žádné z jejích spřízněných společností. Společnost HBO nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s výše uvedenými informacemi a názory a Uživatelé berou na vědomí, že o výše uvedených informacích a názorech se může dozvědět jakýkoli jiný Uživatel a použít je. Společnost HBO vylučuje veškerou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu (bez ohledu na to, zda skutečně utrpěnou, následnou, sankční nebo jinou), újmu, dluh, závazek nebo jinou okolnost vzniklé na základě informací nebo názorů uvedených na Webových stránkách HBO GO.

Materiály vložené na Webové stránky

Společnost HBO má nevýhradní, trvalou a bezplatnou licenci na dobu neurčitou k používání jakýchkoli textů, e-mailů, fotografií, videí, návrhů, konceptů nebo myšlenek (ať jsou chráněny autorským právem či nikoli), které vlastní a na Webové stránky vkládají Uživatelé v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem (dále jen “Vložené materiály”) bez ohledu na místo, ze kterého byly odeslány, a společnost HBO je oprávněna Vložené materiály kdykoliv v současnosti nebo budoucnosti použít podle svého uvážení. Společnost HBO nenese žádnou odpovědnost za materiály zaslané na Webové stránky.

Slib odškodnění

Uživatelé odškodní společnost HBO, její vedoucí představitele, zástupce, zaměstnance a spřízněné společnosti ve vztahu k jakémukoli nároku či nákladům spojeným s jakýmkoli nárokem, jež uplatní třetí osoba, vzniklým v důsledku porušení těchto Podmínek užívání Uživatelem.

Práva duševního vlastnictví

Uživatelé tímto berou na vědomí, že struktura, vzhled, obrázky a obsah Webových stránek jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví.

Veškeré služby, obsah, informace a příslušný software (aplikace) Webových stránek, zejména mediální obsah a jeho statické snímky, další obrázky, fotografie, postavy, jména, grafika, loga, ilustrace a rovněž softwarové produkty (aplikace) jsou duševním vlastnictvím společnosti HBO či jiných společností v rámci skupiny nebo třetí osoby, která poskytla společnosti HBO oprávnění k užívání tohoto materiálu. Obdobně jsou veškeré služby, obsah, informace a příslušný software (aplikace) na Webových stránkách chráněny autorským či jiným právem. Je přísně zakázáno kopírovat, rozmnožovat, distribuovat (včetně postupů prostřednictvím e-mailů, faxů či jakýchkoli jiných elektronických zařízení), zveřejňovat, upravovat, přenášet nebo používat na jiných webových stránkách či jiných počítačových sítích jakoukoli službu, obsah, informace nebo příslušný software (aplikaci) dostupné na Webových stránkách.

Odkazy

Společnost HBO nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli webových stránek spravovaných třetí osobou, jejichž odkaz je uveden na Webových stránkách. Kdokoli může vytvořit odkaz, který uživatele přesměruje na Webové stránky, za předpokladu, že odkaz neuvádí, nenaznačuje ani nevzbuzuje dojem, že společnost HBO nebo skupina či soukromá osoba propojená s touto společností sponzoruje či podporuje webové stránky, jež odkazují na Webové stránky. Uživatelé nejsou oprávněni používat logo, ochrannou známku, ochrannou známku pro služby ani žádný jiný materiál chráněný autorským právem, který se na Webových stránkách objevuje, bez výslovného písemného souhlasu vlastníka dotčené známky či práva. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti HBO nejsou Uživatelé oprávněni použít žádnou část obsahu ani žádného jiného materiálu uvedeného na Webových stránkách ani jej umístit na žádné jiné webové stránky.

Ustanovení o částečné neplatnosti

Jestliže kterékoli ustanovení těchto Podmínek užívání bude, nebo se stane, neplatným či nevykonatelným, zůstanou všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání v plném rozsahu platná a účinná a nebudou tím nijak dotčena.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto Podmínky užití se řídí českým právním řádem. Uživateli mohou dále příslušet některá práva na ochranu spotřebitele a mohou se na vás vztahovat další závazná ustanovení místních právních předpisů. Strany, které přistupují k těmto Podmínkám užívání, vynaloží veškeré úsilí, aby veškeré spory, nároky, dotazy a rozpory vyplývající z těchto Podmínek užívání nebo v souvislosti s nimi vyřešily smírně. Jakýkoli spor, nesrovnalost nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek užívání nebo v souvislosti s nimi může kterákoli ze stran postoupit k projednání českému soudu s výhradní soudní příslušností.

Používání souborů cookie

Uživatelé berou na vědomí, že při prohlížení Webových stránek systém do jejich počítačů odesílá anonymní kód k identifikaci návštěvníka, tzv. cookie. Další informace o používání souborů cookie najdete v zásadách používání souborů cookie. Zásady používání souborů cookie tvoří nedílnou část těchto Podmínek užívání. Pro zobrazení zásad používání souborů cookie klikněte zde.

Rozhodný jazyk

Pokud jsou tyto Podmínky užívání na Webových stránkách dostupné jak v místním, tak v anglickém jazyce, ve všech případech má přednost místní znění.

Kontaktní údaje

Společnost HBO lze kontaktovat přímo na telefonním čísle +420 261 094 44 v českém či anglickém jazyce nebo na e-mailové adrese sekretariat@hbo.cz, taktéž v českém či anglickém jazyce.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.rrtv.cz, je regulačním orgánem, který dohlíží na poskytování Služby společnosti HBO.

Poslední aktualizace 25. května 2018

 

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again